ส่งเอกสารประกอบการตอบแบบสอบถามรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ (เพิ่มเติม)

เรื่อง  ส่งเอกสารประกอบการตอบแบบสอบถามรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ (เพิ่มเติม)

เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง

อ้างถึง  (1) หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.9/1057 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560

          (2) หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ที่ ศธ 04041/4581 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2560

สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.9/1102 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2560 จำนวน 1 ฉบับ

                 (2) ตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติฯ  จำนวน 1 ฉบับ

                  ตามหนังสือที่อ้างถึง (1) สำนักงาน ก.ค.ศ. แจ้งว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ อนุมัติหลักการให้มีการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการผู้พ้นจากราชการขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลในข้าราชการฝ่ายพลเรือนให้เป็นแนวเดียวกัน และบัดนี้ได้ส่งร่างกฎหมายไปให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจร่าง ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ฉบับที่…) พ.ศ. …. ซึ่งจะมีการแก้ไขใหม่อาจมีผลกระทบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงมีมติให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ค.ศ. www.otepc.go.th ระหว่างวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ โดยมีประเด็นสอบถามในประเด็นต่างๆที่มีความสำคัญ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม และประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตอบแบบสอบถาม ต่อมาตามหนังสือที่อ้างถึง (2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ แจ้งว่า ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่…) พ.ศ. …. ซึ่งจะมีการแก้ไขใหม่ อาจมีผลกระทบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงขอให้สถานศึกษาทุกแห่งประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดทุกคนทราบ เพื่อร่วมศึกษารายละเอียดร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ …) พ.ศ. … ตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติฯ และตอบแบบสอบถามบนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ค.ศ. www.otepc.go.th ระหว่างวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ นั้น

                 บัดนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้มีหนังสือตามที่ส่งมาด้วย (1) แจ้งว่า เพื่อให้การพิจารณาตอบแบบสอบถามร่างพระราชบัญญัติมีความชัดเจนยิ่งขึ้น ในการนี้จึงได้ส่งตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่…) พ.ศ. …. มาตรา 102 และมาตรา 102/1 กับ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 102 มาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแทนตารางเปรียบเทียบเดิม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (2) จึงขอให้สถานศึกษาทุกแห่ง แจ้งและประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการในสังกัดทราบต่อไป

                 จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ

                                             ขอแสดงความนับถือ

 

Download 1006.1515482467.1515482745-1.pdf (PDF, 1KB)

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253