ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนพิเศษของบุคลากรในสถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ ขอแจ้งซักซ้อมความเข้าใจและกำชับมายังสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ให้กำชับบุคลากรในสังกัดทุกคนให้ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันการกระทำผิดวินัย ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และการประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดการร้องเรียนกล่าวหาในลักษณะดังกล่าวอีกและไม่เป็นการสร้างภาระให้เพิ่มขึ้นแก่ผู้ปกครอง นักเรียน และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ให้ปรับลดชั่วโมงเรียนของบางวิชาให้น้อยลง เพื่อให้เด็กนักเรียนผ่อนคลายมากขึ้น ไม่เครียดกับการเรียนในห้องเรียนจนเกินไป ได้มีเวลาว่างเรียนรู้ตามวัย ไม่ใช่ท่องจำตำราอย่างเดียว จึงขอให้สถานศึกษายึดแนวทางการเรียนการสอนในเวลาเรียนปกติเป็นสำคัญ ส่วนการจัดการเรียนการสอนนอกเวลาเรียนปกติหรือในวันหยุดควรจะจัดให้มีเมื่อมีความจำเป็นตามสมควรเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

Download 04041-125-ลว-110161.pdf (PDF, 1KB)

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253