ประชุมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันนี้ (30 ม.ค.2561) เวลา 13.30 น  นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเสริมสร้างขวญกำลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมอาคารสโมสรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253