คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะและโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) พร้อมคู่มือการใช้โปรแกรม

Download นำส่งเผยแพร่คู่มือ.pdf (PDF, 1KB)

Download แจ้งเวียนเผยแพร่คู่มือ-ว21-และ-Logbook.pdf (PDF, 1KB)

สำนักงาน ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติคู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ แบบคำขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1) แบบรายงานผลงาน (วฐ.2)  แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน (วฐ.3) และโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) พร้อมคู่มือการใช้โปรแกรม ให้ส่วนราชการ หน่วยงานการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าวได้ที่  

http://Logbook-Teacher.Otepc.go.th

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253