การนิเทศการจัดการเรียนการสอนและโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ด้วยรูปแบบ PAOR

เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนและโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ด้วยรูปแบบ PAOR ชุดที่ 1 ประกอบด้วย นางสาวเสาวนีย์  ช่วยอนันต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต นางวันทนีย์  นาคภู่  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ นางสาวสมศรี  รอดทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้าง และนายธีวรา  มากสาขา  ศึกษานิเทศก์ สพป.ชุมพร เขต 1

ได้ดำเนินการออกนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนและโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ด้วยรูปแบบ PAOR โรงเรียนบ้านทรายแก้ว โรงเรียนวัดบางแหวน โรงเรียนบ้านถ้ำธง และโรงเรียนวัดดอนยาง

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253