การประชุมครูสอนภาษาไทย ชั้นประุถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทย

นายธเนศร์ ชาญเชาว์ ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานภาษาไทย ของสพป.ชพ.1   จัดการประชุมครูสอนภาษาไทย ชั้นประุถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทย โดยแบ่งเป็น 3 อำเภอ ดังนี้
1. อำเภอเมือง วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมขุนกระทิง สพป.ชพ.1
2. อำเภอท่าแซะ วันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลท่าแซะ
3. อำเภอปะทิว วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)

การประชุมสัมมนาในครั้งนี้ เป็นภาระเร่งด่วนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตจะต้องรีบดำเนินการ เพื่อแจ้งนโยบายตลอดจนแนวทางพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และที่สำคัญยื่งคือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข พร้อมการจัดสร้างกลุ่ม Line ขึ้นเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาร่วมกันต่อไป

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253