การนิเทศติดตาม โครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) เครือข่ายปะทิว1 และ 2

เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการนิเทศติดตามโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ประกอบด้วย นางสาววลัยรัตน์ ขวัญพุฒ และนายธีวรา  มากสาขา  ศึกษานิเทศก์ สพป.ชุมพร เขต 1 ได้ดำเนินการออกนิเทศติดตามโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) เครือข่่ายสถานศึกษาปะทิว 1 และ 2

ในการออกนิเทศติดตามในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการจัดการเรียนรู้ และส่งเสริม สนับสนุนการสอนของครูภาษาอังกฤษที่ผานการอบรมโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp)

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253