การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 นางสาวอภิตา เกียงสุภา ศึกษานิเทศก์ สพป.ชพ.1 เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร

ในการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูเป็นผู้มีความรู้ คู่คุณธรรมและมีประพฤติเชิงบวก

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253