ประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2561

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. สพป.ชุมพร เขต 1 ได้ดำเนินการจัดประชุมผู้บริหารการศึกษาและ ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2561 ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3  ซึ่งก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ได้มีการนำเสนอวีดิทัศน์ในด้านการบริหารจัดการของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 3 โรง (บ้านไชยราช, บ้านงาช้าง และบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา) หลังจากนั้น นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  ประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป โดยได้มอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยได้เน้นย้ำเรื่องการขับเคลื่อนจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบใหม่ (NEW DLTV) รวมทั้งแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้ได้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253