ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการจ้างธุรการโรงเรียน

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3   นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจง ซักซ้อม  ทำความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน กรณีการจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท โดยมี นายวิมาน ดีทองหลาง รอง ผอ.สพป.ชพ.1 และ     นายบุญเสริม อบอุ่น รอง ผอ.สพป.ชพ.1 ร่วมชี้แจงในวันนี้ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้โรงเรียนได้ดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253