รายงานการประเมินโครงการพัฒนาครู ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้แบบโครงงาน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านปากน้า(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) ปี การศึกษา 2560

Download 3-บทคัดย่อ-ธีระ.pdf (PDF, 1KB)

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253