สพป.ชุมพร เขต 1 มอบบ้านให้นักเรียนหลังที่1 ตามโครงการ”สร้างรอยยิ้มให้น้อง”

วันนี้ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จัดพิธีมอบบ้านให้นักเรียน หลังที่ 1 ตามโครงการ “สร้างรอยยิ้มให้น้อง” กิจกรรมซ่อมบ้านนักเรียน ให้กับเด็กหญิงจันทร์ทร แก้วมา   นักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนวัดขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยมีนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานพิธีมอบ มีนางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 และผู้นำท้องถิ่นเข้าร่วมในงานนี้ด้วย  ทั้งนี้ นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เปิดเผยว่า จากการเยี่ยมบ้านนักเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาทุกเครือข่าย จำนวน 28 คน พบว่า บ้านของนักเรียนบางรายทรุดโทรม หลังคารั่ว บางรายไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง จึงได้พิจารณาให้การช่วยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้มีความแข็งแรง ปลอดภัย รุ่นที่ 1 จำนวน 3 หลัง ตามโครงการ “สร้างรอยยิ้มให้น้อง” เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนและลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษาให้เด็กที่ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่ดี ให้ขวัญกำลังใจช่วยเหลือ ส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษา และจัดหาสิ่งของจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีพให้กับนักเรียนด้อยโอกาสกำพร้า ยากจน ให้มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 สนับสนุนทุนการศึกษาทั้ง 28 ราย อย่างน้อยรายละ 1,000 บาท ซื้อสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิต และในการดำเนินการซ่อมบ้านนักเรียนของรุ่นที่ 1 ทั้ง 3 หลัง ได้ระดมทุนจากภาคีเครือข่าย  ผู้ใจบุญช่วยกันบริจาค โดยให้ทีมงานเจ้าหน้าที่และนักการภารโรงของสำนักงานเขตฯ และของโรงเรียนในสังกัด เป็นผู้ดำเนินซ่อม โดยร่วมมือประสานกับชุมชน จนประสบความสำเร็จ.

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253