สพป.ชุมพร เขต 1 มอบบ้านให้นักเรียน”สร้างรอยยิ้มให้น้อง”

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จัดพิธีมอบบ้านให้นักเรียน หลังที่ 2 ให้กับ เด็กหญิงกนกวรรณ ศิริวัฒน์ นักเรียนโรงเรียนบ้านกลาง อำเภอท่าแซะ และบ้านหลังที่ 3 ให้กับเด็กชายนิติพล ปรีชาชน นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) อำเภอปะทิว  ตามโครงการ “สร้างรอยยิ้มให้น้อง” กิจกรรมซ่อมบ้านนักเรียน โดยมี นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานพิธีมอบ  มีนางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำท้องถิ่นเข้าร่วมในงานนี้ด้วย  ทั้งนี้ นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เปิดเผยว่า จากการเยี่ยมบ้านนักเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาทุกเครือข่าย จำนวน 28 คน พบว่า บ้านของนักเรียนบางรายทรุดโทรม หลังคารั่ว บางรายไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง จึงได้พิจารณาให้การช่วยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้มีความแข็งแรง ปลอดภัย รุ่นที่ 1 จำนวน 3 หลัง ตามโครงการ “สร้างรอยยิ้มให้น้อง” เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนและลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษาให้เด็กที่ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่ดี ให้ขวัญกำลังใจช่วยเหลือ ส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษา และจัดหาสิ่งของจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีพให้กับนักเรียนด้อยโอกาสกำพร้า ยากจน ให้มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 สนับสนุนทุนการศึกษาทั้ง 28 ราย อย่างน้อยรายละ 1,000 บาท ซื้อสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิต และในการดำเนินการซ่อมบ้านนักเรียนของรุ่นที่ 1 ทั้ง 3 หลัง ได้ระดมทุนจากภาคีเครือข่าย ผู้ใจบุญช่วยกันบริจาค โดยให้ทีมงานเจ้าหน้าที่และนักการภารโรงของสำนักงานเขตฯ และของโรงเรียนในสังกัด เป็นผู้ดำเนินซ่อม โดยร่วมมือประสานกับชุมชน จนประสบความสำเร็จ.

มอบบ้านหลังที่ 2 ให้กับเด็กหญิงกนกวรรณ ศิริวัฒน์ นักเรียนโรงเรียนบ้านกลาง

มอบบ้านหลังที่ 3 ให้กับเด็กชายนิติพล ปรีชาชน นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา76(บ้านพละ)

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253