งานวันครู ประจำปี 2562

วันที่ 16 มกราคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จัดงานวันครู ประจำปี 2562 โดยมีนายสนิท  ศรีวิหก  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี และนางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 กล่าวรายงาน การจัดงานวันครูประจำปี 2562 ได้กำหนดจัดกิจกรรม 3 กิจกรรม ภาคเช้า กิจกรรมทำบุญตักบาตร/กิจกรรมระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ภาคบ่าย กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ และภาคกลางคืน กิจกรรมสังสรรค์   ซึ่งการจัดงานวันครูปีนี้ เป็นครั้งที่ 63  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ   1. เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์   2. เพื่อส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู   3.  เพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรม ความร่วมมือ และความเข้าใจ อันดีระหว่างครู และครูกับประชาชนการจัดงานวันครูในครั้งนี้ เป็นการจัดงานร่วมกันของเครือข่ายสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ในเขตอำเภอเมือง อำเภอท่าแซะ อำเภอปะทิว  โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,500 คน ณ อาคารโดมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

กิจกรรมทำบุญตักบาตร

กิจกรรมระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์

กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์

กิจกรรมสังสรรค์

 

 

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253