ประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่1/2562

วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 โดยนายวิมาน ดีทองหลาง  รอง ผอ.สพป.ชพ.1 ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชพ.1 ได้ดำเนินการประชุมประจำเดือนผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3 ซึ่งก่อนเข้าสู่วาระการประชุม คณะกรรมการจัดงานวันครู ประจำปี 2562     ได้มอบเงินจากการบริหารงานการจัดงานวันครู เพื่อเข้ากองทุนช่วยเหลือนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1 จำนวน 71,170 บาท การมอบเกียรติบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านการบริหารและการจัดการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 9 โรง   และต่อด้วยการนำเสนอ VTR ด้านการบริหารจัดการของโรงเรียนในสังกัด ได้แก่ โรงเรียนบ้านเนินทอง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78(วัดสามัคคีชัย) และโรงเรียนบ้านละมุ หลังจากนั้น นายวิมาน ดีทองหลาง รอง ผอ.สพป.ชพ.1 ประธานการประชุม ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป โดยได้มอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงการแจ้งข้อราชการและภารกิจงานที่สำคัญ ที่จะต้องร่วมกันดำเนินการให้ที่ประชุมได้รับทราบและนำไปปฏิบัติได้ถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  เลิกประชุม เวลา 12.30 น.

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253