แนวปฏิบัติข้าราชการกับการวางตนเป็นกลางทางการเมือง

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งแนวปฏิบัติข้าราชการกับการวางตนเป็นกลางทางการเมือง โดยข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่ต้องสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจและมีหน้าที่วางรากฐานให้เกิดระบอบการปกครองเช่นว่านั้น และ ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชน กับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการด้วย เพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

 

Download แจ้งเวียนการวางตัวเป็นกลางทางการเมือง.pdf (PDF, 1KB)

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253