ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนประชาสันติ

วันที่  15  มีนาคม  2562  นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผอ.สพป.ชพ.1  เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนประชาสันติ ซึ่งมี          นางประดับ  ฤทธิไกร  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และ นางอารี  ชลชลา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียน          ประชาสันติ เพื่อขอความเห็นชอบการเลิกสถานศึกษาจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  กรณีโรงเรียนประชาสันติ ไม่มีนักเรียนที่จะจัดการเรียนการสอน

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253