ประชุมคณะกรรมการประเมินโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand alone)

วันที่  22 มีนาคม  2562  นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผอ.สพป.ชพ.1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประเมินโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่

ได้ด้วยตนเอง (Stand alone) ปีการศึกษา 2562  เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณาและเมินโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand alone)    ปีการศึกษา  2562  เพื่อจัดเรียงลำดับความสำคัญของโรงเรียนขนาดเล็กที่สมควรจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณในด้านต่าง ๆ ตามที่โรงเรียนได้ แสดงความประสงค์จะขอรับการสนับสนุน

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253