โครงการ “สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา” ครั้งที่ ๔

ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดจัดโครงการ “สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา” ครั้งที่ ๔ และได้มอบหมายให้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับผิดชอบในการจัดโครงการดังกล่าว ในระหว่างวันที่  ๒๘ มี.ค. – ๖ เม.ย. ๖๒  ณ จังหวัดขอนแก่น มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 21 โรงเรียน ดังนั้น เพื่อเฝ้าระวังดูแลช่วยเหลือสถานศึกษา ครู นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยระหว่างการเดินทางไปร่วมกิจกรรมโครงการ “สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา” ครั้งที่ ๔ ตลอดเส้นทางเดินทางไประหว่างวันที่     ๒๘ – ๓๑ มี.ค. ๖๒ และเส้นทางเดินทางกลับระหว่างวันที่ ๕ – ๖ เม.ย. ๖๒ นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑  กำหนดจุดบริการพักรถ และอำนวยความสะดวกดูแลช่วยเหลือสถานศึกษาด้านความปลอดภัย ระหว่างการเดินทางไปร่วมกิจกรรมโครงการ “สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา” ครั้งที่ ๔  จำนวน ๒ จุด คือ

จุดที่ ๑  จุดบริการระหว่างการเดินทางไปร่วมกิจกรรมฯ ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๑  มี.ค. ๖๒  ณ สถานีบริการน้ำมันบริษัทแม่ฟ้าภิญโญ ปิโตรเลียม จำกัด (ปั๊มขุนกระทิง)  ต.ขุนกระทิง  อ.เมือง  จ.ชุมพร

จุดที่ ๒  จุดบริการระหว่างการเดินทางกลับ  ระหว่างวันที่  ๕ – ๖ เม.ย. ๖๒  ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ชุมพรประตูเมือง (ปั๊มไก่) ต.หาดพันไกร อ.เมือง จ.ชุมพร

 

 

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253