กิจกรรมเคารพธงชาติ สพป.ชพ.1

วันที่ 29   เมษายน 2562 เวลา 08.30 น ข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 นำโดย นางสาวสมศรี เทพประชา รอง ผอ.สพป.ชพ.1 ร่วมกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตและเขตองค์กรคุณธรรม โดยการร่วมกันร้องเพลงชาติ สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี กล่าวปฏิญญาเขตสุจริตและเขตองค์กรคุณธรรม เพื่อปลุกจิตสำนึกในความเป็นชาติไทย ให้บังเกิดขึ้นในจิตใจ และเห็นคุณค่าของชาติ ความสามัคคีในหน่วยงาน ความรับผิดชอบ  และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทยไว้สืบไป เพื่อเป็นการแสดงออก เชิงสัญลักษณ์โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต)

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253