การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV รายการตู้เหล็กเก็บเอกสาร โดยวิธีคัดเลือก

แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV รายการตู้เหล็กเก็บเอกสาร

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV รายการตู้เหล็กเก็บเอกสาร

คุณลักษณะครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV รายการตู้เหล็กเก็บเอกสาร

คุณลักษณะครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV รายการตู้เหล็กเก็บเอกสาร

ราคากลางรายการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV รายการตู้เหล็กเก็บเอกสาร

ราคากลางรายการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV รายการตู้เหล็กเก็บเอกสาร

รายชื้อผู้ยื่นเอกสารเสนอราคาครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV รายการตู้เหล็กเก็บเอกสาร

รายชื้อผู้ยื่นเอกสารเสนอราคาครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV รายการตู้เหล็กเก็บเอกสาร

กรรมการพิจารณาครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV รายการตู้เหล็กเก็บเอกสาร

กรรมการพิจารณาครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV รายการตู้เหล็กเก็บเอกสาร

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV รายการตู้เหล็กเก็บเอกสาร

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV รายการตู้เหล็กเก็บเอกสาร

สัญญา

สัญญา จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV รายการตู้เหล็กเก็บเอกสาร

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253