O40รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Download รายงานสรุปผลการดำเนินการโครงการอบรมด้านทุจริต62สมบูรณ์-1.docx (DOCX, 1KB)

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253