ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.3/ว350 ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยมีหน่วยงานของรัฐได้หารือแนวทางปฏิบัติกรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว ในการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยที่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.3/ว350 ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยมีหน่วยงานของรัฐได้หารือแนวทางปฏิบัติกรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว ในการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยที่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ

http://www.gprocurement.go.th/wps/wcm/connect/081da21d-a206-4d06-a6de-f820abc1efda/%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2584%2B%2528%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2588%2529%2B0405.3-%25E0%25B8%25A7350.pdf?MOD=AJPERES&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253