ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 30/2562

วันพุธที่  31  กรกฏาคม  2562  เวลา 08.00 – 09.00 น.  นายมนูญ  จันทร์สุข  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  มอบหมายให้นายวิมาน  ดีทองหลาง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ร่วมรับชมการประชุมทางไกลรายการ  “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.”  ครั้งที่ 30/2562  ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video  Conference)  ณ  ห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กาศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา  และนำนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253