ประชุมยกระดับคุณภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562

วันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ โครงการยกระดับคุณภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้มาตรฐานสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากผู้บริหารและคุณครูต้นแบบจากโรงเรียนในสังกัด ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ ครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากทุกโรงเรียนในสังกัด โรงละ 1 คน จำนวนทั้งสิ้น 111 คน

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253