มุทิตาจิต”น้อมบูชิต ด้วยจิตคารวะ CPN1″

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 โดยนายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1   ร่วมกับประธานเครือข่ายสถานศึกษาในสังกัด จัดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ทรงคุณค่า ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ  สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำที่ได้เสียสละ อุตสาหะ อุทิศเวลาให้แก่ราชการ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของครูและเยาวชน จำนวน 85 คน โดยมีนายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ โชคดีเค คอนเวนชั่นฮอล์ล(บางลึก) อ.เมือง จ.ชุมพร

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253