เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพบผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ

วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายมนูญ  จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เข้าร่วมประชุมทางไกล เรื่อง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพบผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนต์ (Video Conference) ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ซึ่งมีประเด็นสำคัญ ดังนี้ 1) แผนการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 2) การจัดสรรงบประมาณสำหรับครูธุรการและนักการภารโรง 3) การช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย 4) การปฏิบัติภารกิจตลอดระยะเวลาในตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5) ข้อคิดในการทำงานให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 6) การเกษียณอายุราชการประจำปี 2562

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253