แผนการจัดซื้อจัดจ้างและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 บนเว็บไซด์ของ สพป.ชพ.1

Download ประกาศแผน63.pdf (PDF, 1KB)

Download แผน63.pdf (PDF, 1KB)

Download ผล63.pdf (PDF, 1KB)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ณ สถานที่ปิดประกาศ ของ สพป.ชพ.1

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชุมพร

Download แจ้งแผน-สตง.pdf (PDF, 1KB)

Download แผน63.pdf (PDF, 1KB)

Download ผล63.pdf (PDF, 1KB)

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253