ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด

>>> วันที่ 18 ธันวาคม 2562 นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1 ได้มอบหมายให้นางสาวหฤทัย วรรทมาตร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี <<<

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253