โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับปฐมวัย

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการ “พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับปฐมวัย” ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3 การอบรมในวันนี้ ได้รับเกียรติจากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) มาให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “การยกระดับคุณภาพด้วยการพัฒนาครูตามหลักสูตรแนวใหม่ ที่เน้นความแตกต่างตามพหุปัญญา ด้วยแนวคิดกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู (PLC) ทั้งนี้ เพื่อให้ครูที่เข้ารับการอบรมนำความรู้ เทคนิคและวิธีการที่ได้รับจากพัฒนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อนำพาผู้เรียนสู่การพัฒนาประเทศไทยในยุด 4.0 โดยมีข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมอบรม จำนวนกว่า 200 คน

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253