กิจกรรมเคารพธงชาติ

วันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายวิมาน ดีทองหลาง รอง ผอ.สพป.ชพ.1, นายภิญโญ พูลสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.ชพ.1 พร้อมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ร่วมกิจกรรมเข้าแถว ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริต เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้ เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของชาติ สร้างความรัก ความสามัคคีในหน่วยงาน สร้างวินัย รู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ คิดดี คิดชอบ มีสมาธิ สละเวลาร่วมกิจกรรม และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทยไว้สืบไป และเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต) โดยในการนี้ นายวิมาน ดีทองหลาง ได้แจ้งให้ทุกคนได้ตระหนัก ในการดูแลตัวเอง และเฝ้าระวัง ในสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253