สื่อการเรียนการสอน เรื่อง สร้างเด็กดีผ่านนิทาน -โดย ครูแจ้ว

เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งให้โรงเรียนมีแนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอน ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพิ่มมากขึ้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1 ได้จัดทำตัวอย่างสื่อการสอน ระดับปฐมวัย เรื่อง สร้างเด็กดีด้วยนิทาน เพื่อให้คุณครูนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253