สพป.ชุมพร เขต 1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลฯ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1

>> วันที่ 8 มิถุนายน 2563 นายมนูญ  จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการวางแผนการดำเนินงานและประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 (1 กรกฎาคม 2563) โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1, คณะกรรมการ ก.ต.ป.น., ประธานเครือข่ายสถานศึกษาทั้ง 10 เครือข่าย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253