ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ ปลูกฝังจิตสำนึกการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ร่วมกันกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริตทุกวันจันทร์ หลังเคารพธงชาติ

การจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์

ในการปลูกฝังจิตสำนึกการปฏิบัติงาน

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการทุจริต

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในทุกวันจันทร์ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรทุกคนของหน่วยงาน จะมีการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และร่วมกันกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253