การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ ๖ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาและผลการพิจารณาปรับปรุ่งร่างครุภัณฑ์ ๖ รายการ

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาและผลการพิจารณาปรับปรุ่งร่างครุภัณฑ์ ๖ รายการ

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ , จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า , เครื่องฉายภาพ ๓ มิติ , กล้องถ่ายภาพนิ่ง ,โทรทัศน์สี แอล อี ดี , เครื่องซักผ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ

เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ , จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า , เครื่องฉายภาพ ๓ มิติ , กล้องถ่ายภาพนิ่ง ,โทรทัศน์สี แอล อี ดี , เครื่องซักผ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ

คุณลักษณะครุภัณฑ์ ๖ รายการ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ , จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า , เครื่องฉายภาพ ๓ มิติ , กล้องถ่ายภาพนิ่ง ,โทรทัศน์สี แอล อี ดี , เครื่องซักผ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

คุณลักษณะครุภัณฑ์ ๖ รายการ

ราคากลางรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ , จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า , เครื่องฉายภาพ ๓ มิติ , กล้องถ่ายภาพนิ่ง ,โทรทัศน์สี แอล อี ดี , เครื่องซักผ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ราคากลางรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ

รายชื่อผู้ขอรับ และผู้ยื่นเอกสารเสนอราคาครุภัณฑ์ ๖ รายการ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ , จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า , เครื่องฉายภาพ ๓ มิติ , กล้องถ่ายภาพนิ่ง ,โทรทัศน์สี แอล อี ดี , เครื่องซักผ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รายชื่อผู้ขอรับ และผู้ยื่นเอกสารเสนอราคาครุภัณฑ์ ๖ รายการ

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ ๖ รายการ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ , จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า , เครื่องฉายภาพ ๓ มิติ , กล้องถ่ายภาพนิ่ง ,โทรทัศน์สี แอล อี ดี , เครื่องซักผ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ ๖ รายการ

สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ ๖ รายการ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ , จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า , เครื่องฉายภาพ ๓ มิติ , กล้องถ่ายภาพนิ่ง ,โทรทัศน์สี แอล อี ดี , เครื่องซักผ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ ๖ รายการ

ปิดประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ , จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า , เครื่องฉายภาพ ๓ มิติ , กล้องถ่ายภาพนิ่ง ,โทรทัศน์สี แอล อี ดี , เครื่องซักผ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253