กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายภิญโญ พูลสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.ชพ.1 พร้อมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริต เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้ เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของชาติ สร้างความรัก ความสามัคคีในหน่วยงาน สร้างวินัย รู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ คิดดี คิดชอบ มีสมาธิ สละเวลาร่วมกิจกรรม และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทยไว้สืบไป และเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต) โดยในการนี้ นายภิญโญ พูลสวัสดิ์ ได้พบปะ พูดคุย ถึงการเสริมแรงบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การคิดบวกในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และเน้นย้ำในเรื่องของการให้บริการที่ดีกับผู้มาติดต่อราชการในสำนักงาน และสุดท้าย ได้กล่าวขอบคุณบุคลากรทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่และภารกิจงานต่างๆ ของสำนักงานตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253