ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ ปีการศึกษา 2563

  ♥ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ ปีการศึกษา 2563

วันที่  28 สิงหาคม  2563  นายมนูญ  จันทร์สุข  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ  การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ  เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ  ปีการศึกษา  2563  ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3 สพป.ชุมพร เขต 1  มีผู้เข้าประชุมได้แก่  ครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนวของโรงเรียนในสังกัด  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูที่เข้ารับการประชุมได้มีความรู้ไปใช้ในการขับเคลื่อนงานแนะแนวของโรงเรียนให้เป็นไปในทางเดียวกันและเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนควบคู่กันทั้งทักษะวิชาการทักษะชีวิตที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนได้ค้นพบตัวเองเพื่อตัดสินใจและวางแผนการศึกษาต่อ  หรือประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม  เตรียมความรู้เข้าสู่โลกอาชีพ  และสร้างอาชีพให้สอดคล้องกับบริบทในเขตพื้นที่จังหวัด..

                  

 

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253