ประชุมสะท้อนผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และยกร่างแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.   นายมนูญ จันทร์สุข ผอ.สพป.ชพ.1   มอบหมายให้นายภิญโญ พูลสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.ชพ.1 เป็นประธานการประชุมข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงาน เพื่อร่วมสรุปสะท้อนผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และยกร่างแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1ให้ได้มาตรฐานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเพื่อให้แผนปฏิบัติราชการประจำปีสอดคล้องกับการได้รับจัดสรรงบประมาณ และใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษา

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253