โครงการฝึกอบรมทักษะชีวิตเพื่อการอาชีพ ประจำปี 2563

        **โครงการฝึกอบรมทักษะชีวิตเพื่อการอาชีพ  ประจำปี 2563

 ♥ วันที่  3  กันยายน  2563  เวลา 09.00 น.  นายมนูญ  จันทร์สุข  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ  โครงการฝึกอบรมทักษะชีวิตเพื่อการอาชีพ  ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3  ประจำปี 2563  

     ♥ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้กำหนดรูปแบบให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน  100 คน  จากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด  จำนวน  43  โรง  ได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้อาชีพตามที่ตนเองมีความสนใจ  เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนควบคู่กันทั้งทักษะวิชาการ  ทักษะชีวิตที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนได้ค้นพบตัวเองเพื่อตัดสินใจและวางแผนการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม  เตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกอาชีพ  พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้สอบถามอาชีพที่ตนเองให้ความสนใจ  โดยได้จัดอาชีพตัวอย่างให้นักเรียนได้เรียนรู้และลงมือฝึกปฏิบัติจริง  จำนวน  3  อาชีพ  ได้แก่  ทำปาท่องโก๋  ทำสาคูไส้หมู  และทำสลัด  โดยได้กำหนดจัดกิจกรรม  จำนวน  2  วัน  ระหว่างวันที่  3 – 4  กันยายน  2563

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253