ประชุมการนำเข้าข้อมูลแผนงาน/โครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 และการรายงานผลการดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินแห่งชาติ (eMENSCR)

      ****วันที่  24  พฤศจิกายน  2563*** นายมนูญ  จันทร์สุข  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานการประชุมการนำเข้ามูลแผนงาน/โครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 และการรายงานผลการดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้ผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติการและโครงการอื่น ประจำปีงบประมาณ 2564

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253