นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564

แจ้งโรงเรียนในสังกัดขอให้ดำเนินการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียนฯ โดยสามารถสแกน QR Code เพื่อกรอกข้อมูลตามที่แนบไปกับหนังสือที่แจ้งไปยังโรงเรียน  ภายในวันที่  7 ธันวาคม  2563

Download นำส่งแจ้ง-ร.ร.นโยบายและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนฯ-ปีการศึกษา2564.pdf (PDF, Unknown)

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253