ประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 3

   วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3 นายมนูญ จันทร์สุข ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 กล่าวต้อนรับคณะกรรมการอำนวยการ คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 3 (ชุมพร, สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, สงขลา และพัทลุง) เพื่อประชุมหารือ/ข้อสรุปในการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ในการนี้ นายมนูญ จันทร์สุข ผอ.สพป.ชพ.1 (รองประธานคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงาน) ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 3 ได้ดำเนินการชี้แจงรายละเอียดฯ โดยมีนางลำใย สนั่นรัมย์ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. (ประธานคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงาน) ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 3 เป็นประธานการประชุม และนางสาวจิตรปกรณ์ บุญนะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักทดสอบทางการศึกษาสพฐ. เป็นกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผอ.สพป/สพม. , รอง ผอ.สพป./สพม. , ศึกษานิเทศก์, ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการศึกษา จากลุ่มจังหวัดที่ 3

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253