กิจกรรมหน้าเสาธง… เช้าวันจันทร์

กิจกรรมหน้าเสาธง…เช้าวันจันทร์

วันจันทร์ที่ 25  มากราคม 2564  เวลา 08.30 น.  นายมนูญ  จันทร์สุข  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์  มีการร้องเพลงชาติ สวดมนต์  กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริตเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

ในการนี้ ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ได้พบปะพูดคุยแจ้งข้อราชการในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน พร้อมชี้แจงการทำงานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา และการทำงานในสัปดาห์นี้ เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรของเขตพื้นที่ ในการทำงานในการให้บริการ  ตลอดจนการสร้างความเข้าใจถึงภารกิจต่างๆ ในสัปดาห์ต่อไปให้ได้รับทราบและเป็นแนวในการปฏิบัติร่วมกัน

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253