กิจกรรมหน้าเสาธง..เช้าวันจันทร์

กิจกรรมหน้าเสาธง..เช้าวันจันทร์

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ มีการร้องเพลงชาติ สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริตเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ในการนี้ ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ได้พบปะพูดคุยขอบคุณบุคลากรทุกคนที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่และกิจกรรมต่างๆของสำนักงานในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ตลอดจนการสร้างความเข้าใจถึงภารกิจต่างๆ ในสัปดาห์ต่อไปให้ได้รับทราบและเป็นแนวในการปฏิบัติร่วมกัน โดยได้เน้นย้ำในเรื่องของการให้บริการที่ดีกับผู้มาติดต่อราชการในสำนักงาน

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253