พุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 6/2564

พุธเช้า…ข่าว สพฐครั้งที่  6/2564

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์  2564  เวลา 07.30 น.**

            นายมนูญ จันทร์สุข  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ชพ.1  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และผู้เกี่ยวข้องร่วมรับชมรายการ“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 6/2564 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” โดยนายอัมพร  พินะสา  เลขาธิการ สพฐ.  เพื่อรับฟังการดำเนินงานนโยบายในการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ, เกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษา บริเวณและสภาพแวดล้อม,ด้านการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน,เฝ้าระวังภัยธรรมชาติ สภาพดินฟ้าอากาศ,รวมถึงตระหนักถึงความสำคัญเน้นย้ำการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน

       จากนั้นเป็นการประชุมทีมบริหารเพื่อแจ้งข้อราชการ โดยการแจ้ง  แนวทางการปฏิบัตินโยบายการรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งในด้านการตรวจราชการกรณีปกติ  และการตรวจราชการกรณีพิเศษ  ในแต่ละด้านให้หน่วย/กลุ่ม/หรือผู้รับผิดชอบภารกิจตามนโยบาย  ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งการรายงานให้กับกลุ่มที่รับผิดชอบดำเนินการต่อไป และให้ดำเนินการติดตาม  เฝ้าระวังตามมาตราการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19ต่อไปอย่างเคร่งครัด

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253