ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2

       ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2

วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  เป็นเจ้าภาพในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระยะเวลา 1 ปี  โดยมี นายประทีป  ทองด้วง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2  เป็นประธานกรรมการ และมีนายสมบูรณ์  เรืองแก้ว   ผอ.สพม.นครศรีธรรมราช  เป็นกรรมการ  และนายประพัทธ์  รัตนอรุณ  ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร เป็นคณะกรรมการและเลขานุการ ในการประเมินครั้งนี้  โดยมี นายมนูญ  จันทร์สุข ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1,2  คณะศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมินฯ  ซึ่งในการประเมินครั้งนี้ มีผู้รับการประเมินฯ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่  นายเลอศักดิ์  รัชณาการ รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1, นายภิญโญ  พูลสวัสดิ์ รองผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  และ นายเสรี  พรหมฤทธิ์  รองผอ.สพป.ชุมพร เขต 2

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253