ประชุมเชิงปฏิบัติการ การทดลองใช้ระบบจัดทำและตรวจสอบแบบรายงาน (ปพ.3) ออนไลน์

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การทดลองใช้ระบบจัดทำและตรวจสอบแบบรายงาน (ปพ.3) ออนไลน์

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน  2564  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1   สพป.ชุมพร เขต 1  นายมนูญ  จันทร์สุข  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการทดลองใช้ระบบการจัดทำและตรวจสอบแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3)ออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมและทดลองการใช้งานของระบบให้มีความครอบคลุมบรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จัดประชุม จำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2564  โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 45 คน  และในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ได้ดำเนินการตามมาตรการในประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (covid-19) ด้านการจัดกิจกรรม อย่างเคร่งครัด

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253