กิจกรรมหน้าเสาธงเช้าวันจันทร์

กิจกรรมหน้าเสาธง..เช้าวันจันทร์

 วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน  2564  เวลา 08.30 น.  นายวิมาน  ดีทองหลาง และ นายภิญโญ  พูลสวัสดิ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง  ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์  กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริตเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  ในการนี้ ท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ได้พบปะพูดคุยขอบคุณบุคลากรทุกคนที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่และกิจกรรมต่างๆของสำนักงานในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ตลอดจนการสร้างความเข้าใจ  ถึงภารกิจต่างๆ ในสัปดาห์นี้ให้ได้รับทราบและเป็นแนวในการปฏิบัติร่วมกัน

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253