[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1  

กลุ่ม / แผนก : KM TEAM
ที่
ชื่อ - นามสกุล
ชื่อเล่น
ตำแหน่ง
Email
tel
นายวิเชียร ขวัญสมคิด วิเชียร รอง ผอ.สพป.ชพ.1
นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ นางสาวพนอ ทิพย์พิมล รอง ผอ.สพป.ชพ.1
นายวิมาน ดีทองหลาง นายวิมาน ดีทองหลาง รอง ผอ.สพป.ชพ.1
นายขจีศักดิ์ อุ้ยนอง นายขจีศักดิ์ อุ้ยนอ รอง ผอ.สพป.ชพ.1
นายบุญเสริม อบอุ่น นายบุญเสริม อบอุ่น รอง ผอ.สพป.ชพ.1
นายจาระไน ทิพย์คีรี นายจาระไน ทิพย์คีรี รอง ผอ.สพป.ชพ.1
นางสาวสมศรี เทพประชา นางสาวสมศรี เทพประช รอง ผอ.สพป.ชพ.1
นางอวยพร ฤทธายุวงศ์ นางอวยพร ฤทธายุวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายวิชัย สายัณห์ นายวิชัย สายัณห์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางชมัยพร รัตนพรหม นางชมัยพร รัตนพรหม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายลิขิต อ่ำหิรัญกุล ลิขิต ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
นายปัญญา ยศวิไล ปัญญา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
นางสุชาดา กฤตโยภาส สุชาดา ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางพรพรรณ จันทรอาภา พรพรรณ ผอ.กลุ่มอำนวยการ
นางสุมณฑา เชื้อบ่อคา สุมณฑา ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
นายพนม วัชรานนท์ พนม ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
นายพูนศักดิ์ ศรีมาลา พูนศักดิ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางนันท์นภัส เกียรติมาพรศักดิ์ นางนันท์นภัส เกียรต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางปาริชาติ หวังผล นางปาริชาติ หวังผล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางวัลลา ชุมมาก วัลลา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


    

กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 1โทร. 0 7757 6717 ต่อ 14