นางประดับ ฤทธิไกร

นางประดับ ฤทธิไกร ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน มีหน้าที่และรับผิดชอบการจัดการ กำกับ ตรวจสอบ บังคับบัญชาข้าราชการในกลุ่มนโยบายและแผน และปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
๑ กำหนดแผนงาน มอบหมายงาน ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ
ปรับปรุงแก้ไขติดตามประเมินผลและแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน
๒ กำกับ ติดตาม เร่งรัด การปฏิบัติงาน ตรวจสอบ กลั่นกรอง การเสนองานของ
ข้าราชการในกลุ่ม บันทึกความเห็น ข้อเสนอแนะก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชา
๓ ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจง ทำความเข้าใจ ตลอดจนการตอบปัญหาข้อสงสัย
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของกลุ่มแก่สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง
๔ เป็นผู้แทนของกลุ่มเพื่อติดต่อ ประสานงานกับส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวกับการ
ดำเนินงานของกลุ่มและงานในความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย
๕ รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
เสนอข้อมูลหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชา
๖ ดำเนินการวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา และสนับสนุนการนำนโยบายไปใช้ในการจัดการศึกษา
๗ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน
การศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น
๘ จัดทำแผนยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
๙ ดำเนินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
๑๐ สนับสนุนช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา
๑๑ ดำเนินการจัดทำแผนการจัดชั้นเรียนรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๒ การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ของ สพป.ชพ.1
๑๓ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ในกรณีที่ผู้ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้มี
ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ ดังนี้
1. นางสาวภัคนันทน์ ชุ่มชื่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
2. นางสาวฒาลิสา ศรีนฤพัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
3. นางอารี ชลชลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253